wersja: PL | version: EN

Historia Polski

800/900 - Na ziemiach pomiędzy rzeką Odrą a Bugiem powstało wywodzące się z plemienia Polan państwo rządzone przez dynastię Piastów i nazwane Polską.
966 - Pierwszy historyczny władca Polski Mieszko I przyjął chrzest. Związało to Polskę z kręgiem kultury chrześcijańskiej i chrześcijańskimi krajami Europy.
1000 - Zjazd gnieźnieński - spotkanie cesarza Ottona III z księciem Bolesławem Chrobrym. Podczas zjazdu Otton III nałożył na głowę Bolesława diadem cesarski oraz obdarował go Włócznią świętego Maurycego.
1018 - Wyprawa wojenna Bolesława Chrobrego na Kijów i przyłączenie do Polski Grodów Czerwieńskich.
1000/1100 - Walki z Niemcami, Czechami i Rusią Kijowską, a także z plemionami słowiańskimi osiadłymi między Odrą a Łabą.
1100/1200 - Bolesław Krzywousty podzielił kraj między swoich synów, nastąpiło rozbicie dzielnicowe Polski.
1200/1300 - Najazdy tatarskie, część ziem polskich zajęli Brandenburczycy i Krzyżacy.
1226 - Początek rokowań z Krzyżakami w sprawie ich osiedlenia na pograniczu mazowiecko-pruskim. W 1228 roku oddana została Krzyżakom ziemia chełmińska.
1300/1400 - Zajęcie przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego. Wojna polsko-krzyżacka.
1333 - Śmierć króla Polski Władysława Łokietka, początek panowania Kazimierza Wielkiego.
1364 - Zjazd monarchów w Krakowie. Założenie Akademii Krakowskiej (Uniwersytet Jagielloński).
1377 - Władysław Jagiełło obejmuje władzę Wielkiego Księstwa Litewskiego.
1410 - Bitwa pod Grunwaldem - jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy. Bitwa toczyła się między siłami zakonu krzyżackiego dowodzonymi przez wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi pod dowództwem króla Polski Władysława Jagiełły.
1400/1500 - Panowanie Władysława Jagiełły, następnie Władysława III Warneńczyka oraz Kazimierza Jagiellończyka.
1543 - W Norymberdze wydano dzieło Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich”. Kopernik przedstawił teorię budowy Układu Słonecznego głoszącą, że w centrum Układu Słonecznego jest Słońce, a wszystkie planety, łącznie z Ziemią, je obiegają.
1500/1600 - Rozkwit Akademii Krakowskiej (Uniwersytet Jagielloński), Sejm elekcyjny – zjazd szlachty, który miał zadecydować o wyborze nowego króla.
1619 - Rozejm w Dywilinie kończący wojnę polsko-rosyjską trwającą od 1609 r.
1648-1655 - Powstanie kozactwa i chłopstwa ukraińskiego pod przywództwem hetmana kozackiego Bohdana Chmielnickiego przeciwko szlachcie polskiej.
1683 - Odsiecz Wiedeńska - bitwa stoczona między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi, pod dowództwem Jana III Sobieskiego, a armią Imperium osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy pod Wiedniem. Bitwa zakończyła się przegraną Turcji, która nie podniosła się już po tym uderzeniu i przestała stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej Europy.
1700/1800 - Polska w czasach saskich. Magnaci świeccy i duchowni oddawali się rozrzutnej konsumpcji. Z jednej strony następował rozwój budownictwa, powstawały kościoły, pałace. Z drugiej strony gospodarka i rolnictwo chyliły się ku upadkowi.
1772 - I rozbiór Polski - Prusy, Austria i Rosja dokonały cesji części terytorium Polski.
1791 - 3 maja uchwalono pierwszą polską konstytucję (Konstytucja 3 maja).
1793 - II rozbiór Polski.
1795 - III rozbiór Polski - ostatni z trzech rozbiorów Polski przeprowadzony przez Rosję, Prusy i Austrię. Polska przestała istnieć.
1797 - We Włoszech powstały oddziały wojska polskiego zwane Legionami Polskimi. Dowódcą był generał Jan Henryk Dąbrowski. Pieśń tych oddziałów zatytułowana Mazurek Dąbrowskiego stała się w 1926 roku oficjalnym hymnem państwa polskiego.
1806 - Powstanie wielkopolskie - zbrojne działania Polaków zakończonych pełnym sukcesem. Zwycięstwo pozwoliło na utworzenie Księstwa Warszawskiego, namiastki państwa polskiego.
1830 - W listopadzie wybuchło polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które 25 stycznia 1831 roku przekształciło się w wojnę polsko-rosyjską. Wojna ta zakończyła się zwycięstwem Rosji.
1863 - Narastający rosyjski terror wobec polskiego społeczeństwa doprowadził w styczniu 1863 roku do wybuchu kolejnego polskiego powstania narodowego. Mimo początkowych sukcesów powstanie styczniowe zakończyło się klęską powstańców.
1800/1900 - Okres walk o odzyskanie utraconej w wyniku rozbiorów niepodległości państwa. Historię tego okresu charakteryzowały też następujące zagadnienia: Twórczość artystyczna o tematyce patriotyczno-politycznej (Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin), Wielka Emigracja - jeden z największych ruchów emigracyjnych ówczesnej Europy, emigrowali głównie szlachta polska, żołnierze, członkowie Rządu Narodowego, politycy, pisarze, artyści, inteligencja, Praca organiczna - postulat wzywający do zaangażowania w rozwój gospodarczy i kulturalny kraju.
1918 - 11 Listopada 1918 roku wraz z zakończeniem I wojny światowej Polska odzyskała niepodległość.
1919/1920 - W latach 1919 -1920 trwała wojna Wojna polsko-rosyjska, kulminacją walk była Bitwa warszawska nazywana Cud nad Wisłą. Wygrana bitwa pozwoliła zachować niedawno odzyskaną niepodległość przez Polskę oraz zahamowała rozprzestrzenianie się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią.
1922 - Budowa portu w Gdyni, który miał zapewnić Polsce dostęp do morza.
1939 - 1 września Niemcy napadły na Polskę, co dało początek drugiej wojnie światowej, 17 września w porozumieniu z Niemcami nastąpiła agresja Rosji na Polskę. Atak Niemiec i Rosji z dwóch stron, oraz brak pomocy innych państw, spowodował iż Polska po 35 dniach walk przegrała i po raz kolejny utraciła niepodległość.
1940/1944 - Podczas II wojny światowej polscy żołnierze walczyli na wielu frontach, m.in. lotnicy wsławili się bohaterską walką w Bitwie o Anglię zadając Niemcom dotkliwe straty, warte wzmianki jest też zdobycie w 1944 przez polską piechotę roku Monte Cassino.
1945 - W maju Niemcy podpisują kapitulację, jest to koniec II wojny światowej w Europie. Na mocy paktu Ribbentrop–Mołotow podpisanego na konferencja jałtańska Rosja otrzymała "zwierzchnictwo" nad Polską.
1945/1970 - Po wojnie Polska stała się państwem zależnym od Rosji (ZSRR), ale dysponującym ograniczoną suwerennością. Zaczął obowiązywać ustrój socjalistyczny. Społeczeństwo polskie włożyło ogromny wysiłek w odbudowę zniszczonego kraju - powstawały domy, fabryki, rozwijało się rolnictwo.
1970/1978 - Marnotrawny sposób zarządzania, nieracjonalne inwestowanie w gospodarce wynikające z priorytetów polityczno-propagandowych, niewystarczające kwalifikacje kadr kierowniczych spowodowały iż polska gospodarka straciła wcześniejszą dynamikę rozwojową, zaczęło pogłębiać się zacofanie gospodarcze państwa oraz niezadowolenie społeczeństwa. W grudniu 1970 roku rozpoczęły się demonstracje i strajki robotnicze przeciwko podwyżce cen żywności. Władze użyły wojska przeciwko protestującym, zginęły 44 osoby, a 1160 zostało rannych.
1978 - W Watykanie polski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Papieża, przybrał imię Jan Paweł II.
1981 - Władza wprowadziła w Polsce stan wojenny. Jego celem było powstrzymanie niepokojów społecznych i zgaszenie rodzącego się ruchu opozycyjnego wobec aktualnej władzy.
1989 - Rozmowy Okrągłego Stołu - rozmowy obozu rządzącego z opozycją w sprawie zmiany ustroju politycznego i naprawy systemu gospodarczego Polski. W wyniku porozumienia zawartego podczas rozmów odbyły się demokratyczne wybory do parlamentu. Partia opozycyjna "Solidarność" odniosła zwycięstwo. Ten moment przyjmuje się za koniec władzy komunistycznej w Polsce.
1990/2010 - Po wprowadzeniu demokracji Polska przystąpiła do reform, nastąpił niezwykle szybki wzrost gospodarczy. 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.

Animowana Historia Polski

Animowany film pod tytułem Historia Polski został stworzony przez Tomasza Bagińskiego. Autor w ośmiu minutach filmu starał się zawrzeć najważniejsze wydarzenia, ludzi i daty, przekazać wrażenia ogólne, nastroje i klimat Polski.

© Godło.pl | Symbole narodowe | Polecane strony | Kontakt